lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

дарение на недвижим имот

Искам да направя дарение на недвижим имот…. но как?


Искам да направя дарение и за целта трябва да имам предвид следното важно условие……

Договорът за дарение на недвижим имот трябва да бъде сключен във формата на НОТАРИАЛЕН АКТ. Ако не спазя това изискване, договорът може да бъде обявен за недействителен!.

……. и да следвам следните стъпки……

  1. Трябва да подам писмена молба за издаване на нотариален акт, която да е адресирана до нотариус, в чийто район се намира недвижимият имот, обект на дарението. Към нея трябва да приложа и следните документи:
  2. Проект на НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ДАРЕНИЕ на недвижим имот, в случай че той не се изготвя от нотариуса, който се представя най-малко в 5 еднообразни екземпляра.
  3. Документи, удостоверяващи правото ми на собственост върху недвижимия имот (нотариален акт, договор за продажба на общинско жилище, съдебно решение и т. н.).

При дарение на наследствен имот се предоставя удостоверение за наследници и документ, удостоверяващ правото на собственост на наследодателя върху имота.

При дарение на недвижим имот - съпружеска имуществена общност, се представя препис от акта за граждански брак. В този случай, като страна по договора за дарение, се вписват и двамата съпрузи.

  1. Удостоверение за данъчна оценка на имота.
  2. Декларации за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 ЗННД, които се попълват както от мен, дарителят, така и от насрещната страна и се представят пред нотариуса. Ако дарителите са съпрузи, те попълват обща декларация от името на двамата.
  3. Скица на поземления недвижим имот - обект на договора за дарение.
  4. Декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК.
  5. Документ за платен данък по реда на ЗМДТ. Дължимият данък се заплаща преди прехвърлянето на имуществото в териториалната данъчна дирекция по местонахождението на недвижимия имот.

При сключването на договор за дарение дължимият местен данък се определя върху данъчната оценка на имота по следния начин:

  • 0,7 до 1,4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
  • 5 до 10 на сто - при дарение между лица извън посочените по-горе.

Нотариусът ще изповяда сделката само след като се увери, че дължимият местен данък е платен!

 

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.