lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

тежести върху имот

Как да проверя за тежести върху имот?


Искам да закупя имот, но .... как предварително да проверя дали има тежести или права на трети лица върху имота - възбрана, искова молба...?


……. най-лесният начин……

е да направя това чрез устна справка в Имотен регистър.

……. най-сигурният начин……

обаче си остава писмената справка (удостоверение) за вписвания, отбелязвания и заличавания. За целта трябва да подам заявление в службата по вписвания към районния съд по местонахождението на имота, съдържащо следните данни:

  • собственото, бащиното и фамилното име, местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; на лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели;

  • описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите.

    Към заявлението трябва да приложа и следните документи;

  • документ за платена държавна такса;

  • копие от акта за собственост;

  • схема/скица от Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) (ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от СГКК);

  • копие от удостоверение за наследници, ако някой от собствениците по нотариалния акт е починал.

    След подаването на документите ми остава да изчакам около седмица за удостоверението и да стискам палци всичко да е наред!

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.