lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

отваряне на фирма

Искам да си направя фирма – ЕТ, но как?


Ами, първо трябва да си избера име :) Тъй като имам право да регистрирам само една фирма като ЕТ, то трябва да съм внимателен в избора си! 

 
Името на новата ми фирма трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което съм известен в обществото и да бъде с национална изключителност!

После трябва да пристъпя към вписване в Агенция по вписванията. Ето какво ми е необходимо:

 1. Заявление по образец, което може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма.
 2. Към него трябва да приложа и:

а) образец от подписа си;

б) съответен лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ - ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията;

в) декларация от мен, че не съм:

 • в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • невъзстановен в правата си несъстоятелен;
 • осъден за банкрут;
 • бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
 • лишен от правото да упражнява търговска дейност;
 • регистрирал друга фирма като едноличен търговец;
 1. Към заявлението задължително се прилагат и:
 • декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства, подписана от мен;
 • когато заявлението се подава от пълномощник с изрично писмено пълномощно, към заявлението се прилага и декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя;
 • изрично писмено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред АВ, когато заявлението се подава от адвокат;
 • когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език;
 • документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път.

Трябва да приложа документите в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от мен препис.

За да избегна всички възможни усложнения и да стана по-бързо горд собственик на фирма, бих могъл да се доверя и на адвокат, който да извърши всичко вместо мен.


~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.