lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

сертификат за форсмажор

Какво да правя ако форсмажорни обстоятелства попречат на бизнеса ми?


Форсмажорни обстоятелства възпрепятстваха изпълнението на поетия от мен бизнес ангажимент. Какво да правя, за да се измъкна от тази ситуация и да не заплатя неустойките по договора??

Едно от възможните действия от моя страна е свързано с искане за издаване на сертификат за форсмажор. Това е документ, който ще ме освободи от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от "непреодолима сила" - непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер (пожар, природни бедствия, аварии, войни, земетресения, правителствени забрани, стачки и други), възникнало след сключване на договора и възпрепятствало изпълнението му. 

Кой ще издаде сертификата?

Сертификатът за форсмажор се издава на бланка на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на български, английски, френски, немски, руски или друг език, в зависимост от искането ми.

Как да заявя сертификат?

Трябва да подам писмена молба и да приложа към нея документи, издадени от независима организация, доказващи по безспорен начин настъпилите форсмажорни обстоятелства.

Какви данни съдържа сертификатът?

Сертификатът за форсмажор трябва да съдържа информация за:

  • страните по договора,
  • номера, датата и мястото на сключването му;
  • срокът за изпълнение;
  • да определя обстоятелствата, попречили или забавили неговото изпълнение, мястото и времето на тяхното възникване, периода на действието им, други сведения, даващи възможност да се установи причинната връзка между тях и пълното или частично неизпълнение на договора;
  • сертификатът трябва да съдържа само изложените фактически обстоятелства, без тяхната юридическа оценка.

Пред кого би ми послужил сертификатът?

Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство от международните арбитражни институции.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.