lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

лични данни

Кой има право да копира личната ми карта?


Как да се предпазя от злоупотреба с лични данни и кражба на самоличност и какви са правата ми?!

Въпрос: Данните в личната карта „лични данни” ли са?
Отговор: Да. "Лични данни" са, защото чрез тях мога да бъда идентифициран/а по безспорен начин.

Въпрос: Копирането на личната карта „обработване на лични данни” ли е?
Отговор: Да. Снемането на копие от лична карта е действие по обработване на лични данни, свързано с тяхното събиране и съхраняване.

Въпрос: Кой има право да копира личната карта?
Отговор: Само този администратор на лични данни, който има правно основание, регламентирано в нормативен акт.

Въпрос: Имам ли право да бъда информиран от администратора защо е необходимо да копира личната ми карта?
Отговор: Да. Администраторът на лични данни, преди да копира личната ми карта, следва да ме информира относно:

  • целта на копирането;
  • получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;
  • дали е задължително или доброволно копирането;
  • в случай на отказ какви за последствията за мен;
  • за правото на достъп и коригиране на данните ми.

Въпрос: Имат ли право банките, нотариусите, застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници да копират личните карти на своите клиенти?
Отговор: Да. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари те са длъжни да идентифицират клиента чрез снемане на копие от лична карта и/или друг официален документ за самоличност.

Въпрос: Имат ли право мобилните оператори да копират личните карти на своите клиенти?
Отговор: Не, нямат право. Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание до всички мобилни оператори да се преустанови снемането на копие на документи за самоличност на физически лица при сключване на договор за обществена електронна съобщителна услуга, както и да се заличи от приложенията към договорите изискването за снемане на копие от документа за самоличност.

Въпрос: Имат ли право работодателите да копират личните карти на работници/служители при възникване на трудово/служебно правоотношение?
Отговор: Не. Работодателят няма право да копира личната карта на работника/служителя, а само да запише данните от нея, след което трябва да я върне на притежателя й.

Въпрос: Имам ли право да откажа да бъде копирана личната ми карта?
Отговор: Да. Имам право да възразя пред администратора, че не желая да бъде копирана личната ми карта, ако администраторът не ми докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Въпрос: Как мога да се защитя, в случай че неправомерно е копирана моята лична карта?
Отговор: Мога да подам жалба до Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. Да обжалвам действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.и.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.