lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

бюро по труда

Бюро по труда – наръчник за ползване


Как да се регистрирам, ще бъда ли осигуряван, как ще започна отново работа?

Как да се регистрирам в „Бюро по труда”?

Регистрацията на търсещите работа лица се извършва лично в дирекция "Бюро по труда" въз основа на
1. Документ за самоличност;
2. Заявление-декларация по установен образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта;
3. Документи за придобито образование и/или квалификация;
4. Документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж;
5. Документ, издаден от общината, за регистрация по настоящ адрес;
6. Решение на Териториалната експертна лекарска комисия /Националната експертна лекарска комисия/ за лицата с трайно намалена работоспособност;
7. Други документи - в случаите, когато са необходими, и/или писмена декларация за удостоверяване на други обстоятелства.

Кои безработни лица имат право на обезщетение?

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които са подлежали на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

1. имат регистрация като безработни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл.4. от КОДЕКСА за задължително обществено осигуряване

Ще ме осигурявате ли - социално и здравно, ако съм регистриран в Бюрото по труда и получавам парично обезщетение?

Считано от 01.01.2002г.:

  • периода на получаване на парично обезщетение за безработица се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски
  • през периода на получаване на парично обезщетение за безработица, лицата се осигуряват здравно, чрез вноски върху размера на обезщетението, за сметка на бюджета на ДОО .

Получават ли се в Информационния център на Агенция по заетостта обяви за свободни работни места?

Не. Свободните работни места се обявяват в териториалните поделения на Агенция по заетостта - Дирекции “Бюра по труда”, които осъществяват посредническа дейност между лицата, търсещи работа и работодателите.

Какви действия следва да предприеме безработно лице, на което е прекратена регистрацията в Дирекция “Бюро по труда”?

Регистрацията на активно търсещите работа лица се отказва, прекратява, възстановява и отказва възстановяване с решение на директора на Дирекция “Бюро по труда”. В 3-дневен срок от издаване на решенията, на лицата се съобщава за това, чрез писмо с обратна разписка. Издаденото решение за прекратяване на регистрацията може да се обжалва пред съда в 14 - дневен срок от връчването му.

~ Настоящата информация съдържа данни за някои основни Ваши права.
Ако изпитвате затруднения с упражняването им или имате съмнение, че те са нарушени, не се колебайте да потърсите експертна правна помощ. 
~

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.