lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Регистрация и обслужване на фирми

  • Извършване на първоначална регистрация на всички видове търговци - физически или юридически лица.

  • Пререгистрация на фирми.

  • Заявяване на промени в обстоятелства на съществуващи търговци и вписването им в търговския регистър.

  • Правна помощ при прехвърляне на търговско предприятие на фирма.

  • Преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне.

  • Отразяване в търговския регистър на актове, подлежащи на обявяване.

  • Изготвяне на устав, учредителен договор или акт, както и вътрешни дружествени документи, като покани, протоколи и решения на общо събрание.

  • Представителство пред Агенция по вписванията - търговски регистър.

  • Откриване на производство по търговска несъстоятелност и процесуално представителство пред компетентния съд.

  • Прекратяване на дружество и извършване на ликвидация.


Полезни правни съвети

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.