lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Недвижими имоти

Правни съвети по вещноправни въпроси и казуси относно правото на собственост върху недвижими вещи и придобиването му. Консултация по отношение на ограничени вещни права - право на ползване, право на строеж и т.н., както и учредяването им.

  • Изготвяне на договори за покупко-продажба на имот, за отдаването му под наем, за дарението или замяната му и други.
  • Съдействие при водене на преговори за сключване на различни сделки.
  • Проучване на вече изготвени договори или проекто-договори, както на предварителни, така и на окончателни такива.
  • Преглеждане на всички необходими документи и съдействие при снабдяването с тях за успешното осъществяване на сделката пред Нотариус, включително координация и сътрудничество с него.
  • Изследване състоянието на имота към настоящия момент и справка по партидата или собственика му в Имотен регистър за получаване на актуална информация относно отразени вписвания, отбелязвания и заличавания по него като възбрани, прехвърляния, отказ от право на собственост и други.
  • Становище по въпроси, касаещи недвижими вещи в режим на съсобственост.
  • Завеждане на искове за установяване на давностно владение или нарушено такова и други.
  • Процесуално представителство пред компетентния съд.

Полезни правни съвети

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.