lawoffice@kantora-videnov.com  0885 970 350

Парични вземания

Правни съвети по въпроси и проблеми, свързани с възникнали договорни правоотношения, касаещи неизплащане на парични суми. Видът и естеството на договора могат да бъдат най-различни - покупко-продажба, предоставен заем, цесия и т.н.. Възможно е също така правото ви да произтича от ценна книга, като запис на заповедменителница и други. Но проблематиката е една и съща - липсата надлежно изпълнение на поетото задължение от страна на длъжника.

  • Изготвяне на договори, от които произтича задължение за изплащане на парични суми, както и нотариални покани за уведомяване на длъжника относно търсени такива.

  • Изготвяне на ценни книги, като запис на заповед, менителница и други.

  • Процесуално представителство пред компетентния съд относно претенции към длъжник за погасяване на изискуеми задължения и обезщетение за неизпълнението им, както и прекратяване и унищожаване на сключен договор.

  • Подготовка и завеждане на заявление за издаване на заповед за изпълнение или заповед за незабавно изпълнение, целящи извънсъдебно разрешаване на спора и сдобиване с изпълнителен лист.

  • Представителство и съдействие пред частни и държавни съдебни изпълнители при принудително събиране на вземания от длъжника.

  • Завеждане на изпълнителни дела.


Полезни правни съвети

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

 

Какво НЕ би могъл да ми вземе съдебният изпълнител?

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък: от 9:00 до 18:00
събота и неделя: почивни дни

Молим, преди да ни посетите, запишете си предварително час за консултация на телефон 0885 970 350, за да сте сигурни, че адвокатите в кантората нямат дела и/или срещи извън нея и ще имат възможността да ви отделят нужното време и внимание.